Zasoby leśne

W Nadleśnictwie Głogów przeważają bory mieszane oraz lasy mieszane, wilgotne i świeże, czyli średniożyzne siedliska, które sprzyjają rozwojowi ekosystemów leśnych z dużym udziałem sosny, dębu, buka i jodły.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Użytkowanie lasu

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Głogów pełni nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu rzeszowskiego w gminach Kamień, Sokołów Młp., Głogów Młp., Trzebownisko i Świlcza o powierzchni 3328 ha.