Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Głogów, ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski

Siedziba Nadleśnictwa Głogów mieści się w budynku wolnostojącym. Budynek posiada 2 kondygnacje użytkowe  (poziom „0” i „1”), w budynku może przebywać ok. 50 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:15 – 15:15.

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony ul. Fabrycznej i jest możliwe od frontu budynku po 3 stopniach lub przy pomocy niewielkiego podjazdu, od strony parkingu.

Pojazdy parkowane są na parkingu przy budynku (od strony północnej), gdzie nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne posiada minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie "0" w holu i sąsiednich pomieszczeniach biurowych. Wejścia do pomieszczeń biurowych na poziomie „0” w pobliżu holu budynku nie posiadają progów.

Z uwagi na brak windy w budynku Nadleśnictwa nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po poziomie „1”.

Osoba niepełnosprawna ma możliwość poproszenia na poziomie „0” dowolnego pracownika Nadleśnictwa, który w razie takiej potrzeby zejdzie i udzieli wszelkich potrzebnych informacji.

Na poziomie „0” w pobliżu głównego holu znajduję się jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W przyapadku potrzeby skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) Nadleśnictwo postara się udostępnić tego rodzaju tłumaczenie pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej. Ze względu na brak tłumacza w szeragach kadry, nie jest jednak możliwe jego zagwarantowanie.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 17 851 74 28 lub mailowo na adres glogow@krosno.lasy.gov.pl.