Wydawca treści Wydawca treści

Gdzie rozpalić ognisko

Regulamin korzystania z miejsca przeznaczonego do palenia ognisk na terenie Zielonej Klasy w Leśnictwie Wysoka przy siedzibie Nadleśnictwa Głogów, ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski:

 

 1. Miejsce wyznaczone do rozpalania ognia, stanowiące własność Nadleśnictwa Głogów, udostępnia się odpłatnie osobom  indywidualnym lub grupom zorganizowanym po uzyskaniu zgody, którą wydaje Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów oraz uiszczeniu opłaty ogniskowej, z wyjątkiem określonym w pkt 6.
 2. Z wnioskiem o wyrażenie zgody na organizację ogniska należy zwrócić do Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Głogów, ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: glogow@krosno.lasy.gov.pl. Wniosek o wyrażenie zgody, należy złożyć nie później niż 5 dni roboczych przed planowaną organizacją ogniska. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wnioskodawcą (organizatorem) może być wyłącznie osoba pełnoletnia, przyjmująca pełną odpowiedzialność za obiekt i wszystkich członków uczestniczących w organizowanym wydarzeniu, w tym osoby niepełnoletnie przebywające na terenie obiektu.
 4. Po uzyskaniu zgody na organizację ogniska należy wnieś opłatę ogniskową. Opłata w kwocie 121,95 zł netto, kwota brutto (VAT 23%) 150,00 zł, jest pobierana za udostępnienie terenu Zielonej Klasy wraz z przygotowaniem drewna na ognisko. Opłatę ogniskową należy uregulować w kasie Nadleśnictwa Głogów, ul Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski lub przelewem na numer rachunku bankowego: 44 1540 1131 2001 6200 1368 0001 (BOŚ Rzeszów), najpóźniej w dniu organizacji ogniska do godziny 13:00 (w przypadku przelewów bankowych musi to być potwierdzenie przelewu przesłane drogą mailową).
 5. Z opłaty ogniskowej zwalnia się przedszkola, szkoły oraz inne podmioty, które będą organizowały ognisko przy udziale pracownika Nadleśnictwa Głogów w ramach zajęć edukacyjnych prowadzonych w dni robocze w godzinach od 7:15 do 15:15 (dopuszcza się, aby zajęcia edukacyjne były przeprowadzone w ww. godzinach, a ognisko w godzinach popołudniowych, tj. 16:00-20:30).
 6. Miejsce przeznaczone do rozpalania ognia, udostępnia się odpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:30 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8:00-20:30.
 7. Maksymalna ilość osób korzystających z obiektu nie może przekraczać 30 osób.
 8. Organizator ponosi odpowiedzialność za kontrolowanie ogniska (od momentu jego rozpalenia aż do całkowitego ugaszenia) oraz odpowiada za teren przyległy do ogniska, przy czym:
 9. wzniecający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu i kontrolowaniu ognia - wysokość płomienia nie może przekroczyć 1 m;
 10. przed zakończeniem pobytu na terenie obiektu, organizator jest zobowiązany do skutecznego zgaszenia ognia,
 11. w trakcie korzystania z miejsca udostępnionego do rozpalania ogniska, zabrania się pozostawiania ognia bez nadzoru,
 12. w ognisku nie wolno spalać innych materiałów niż drewno.
 13. Organizator zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej.
 14. Organizator ogniska ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i opieki medycznej uczestnikom wydarzenia.
 15. Organizator ogniska ponosi odpowiedzialność za szkody na zdrowiu i życiu oraz mieniu osób trzecich, wyrządzone w związku z przebywaniem na terenie udostępnionego obiektu w czasie trwania wydarzenia.
 16. Organizator zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych szkód, wyrządzonych przez korzystających z miejsca przeznaczonego do palenia ogniska, w szczególności w mieniu stanowiącym wyposażenie miejsca na ognisko oraz w jego otoczeniu.
 17. Miejsce przeznaczone do rozpalania ognia, będzie wyrywkowo weryfikowane przez pracowników Nadleśnictwa Głogów (pod kątem pozostawionego stanu obiektu) następnego dnia roboczego po odbytym ognisku. Zawsze ostatni Organizator ogniska, ponosi odpowiedzialność za pozostawiony stan udostępnionego obiektu, dlatego stwierdzone przed wejściem na teren obiektu uszkodzenia urządzeń, stwierdzone przypadki zniszczeń, nieporządek oraz inne nieprawidłowości należy zgłosić w biurze Nadleśnictwa Głogów lub pod numerem telefonu 785 411 868. W ten sam sposób, można wyjaśnić wszelkie wątpliwości w zakresie korzystania i funkcjonowania miejsca udostępnionego do rozpalania ognia.
 18. Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów nie ponosi odpowiedzialności, za ewentualne wypadki losowe związane z przebywaniem w czasie spotkania na terenie obiektu udostępnionego do rozpalenia ogniska, zgubione rzeczy osobiste i wartościowe oraz szkody wyrządzone Organizatorowi lub uczestnikom wydarzenia, spowodowane działaniem siły wyższej.
 19. Organizator zobowiązany jest do uprzątnięcia i przywrócenia do stanu poprzedniego udostępnionego terenu, po zakończonym ognisku.
 20. Na terenie udostępnionego obiektu zabrania się:

- zaśmiecania obiektu i przyległego do niego terenu,

- niszczenia elementów infrastruktury turystycznej,

- niszczenia zieleni,

- puszczania psów luzem,

- zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

 1. Niestosowanie się do przepisów ogólnych oraz postanowień niniejszego regulaminu może skutkować sankcjami przewidzianymi w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r. poz. 530), a w szczególności interwencją Straży Leśnej lub Policji.
 2. W przypadku wystąpienia zagrożenia rozprzestrzeniania się ognia w sposób niekontrolowany, należy niezwłocznie powiadomić Straż Pożarną tel. 998 i Nadleśnictwo Głogów tel. 785 411 868.

 

 

TELEFONY ALARMOWE:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112,

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112,

POLICJA 997 lub 112.

 

Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Glogów z dn. 27.07.2021 r. wprowadzające niniejszy regulamin wraz ze wzorem wniosku (Załącznik nr do Regulaminu) znajduję się w załączeniu poniżej: