Asset Publisher Asset Publisher

Retencja nizinna

Projekt pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" realizowany w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budżet projektu: ok. 196 mln zł.
Czas realizacji: 2007 – 2013 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Celem projektu jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych w obrębie zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu krajobrazu naturalnego. Realizacja działań w projekcie przyczynia się do zatrzymania nadmiaru wód opadowych na terenach leśnych, spłaszczenia fali powodziowej w niższych partiach zlewni, odtworzenia naturalnych warunków wodnych torfowisk i mokradeł oraz podtrzymania poziomu wód gruntowych i podziemnego zasilania źródlisk.
Projekt realizowany na terenie 178 nadleśnictw w 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych

W ramach RDLP w Krośnie w projekcie uczestniczą nadleśnictwa: Głogów, Jarosław, Kolbuszowa, Leżajsk, Oleszyce, Sieniawa i Tuszyma. W wyniku realizacji projektu zostanie wykonanych 13 zbiorników o możliwości retencjonowania wody w ilości ok. 330 000 m3. Łączny szacowany koszt wydatków kwalifikowanych wynosi ok. 3,7 mln zł netto.

W Nadleśnictwie Głogów wybudowano zbiornik retencyjny o powierzchni lustra wody  2,0 ha. Urządzenie piętrzące stanowi  jaz żelbetowy. Wysokość piętrzenia wody do 2,5 m. Objętość retencjonowanej wody 70500 metrów sześciennych. Zasilanie w wodę odbywa się rowem T – 3 uregulowanym w 1981 roku na odcinku ok. 1200 m, będącym lewobrzeżnym dopływem potoku Turka. Na całej długości linii brzegowej zbiornika zapewniono swobodny dostęp ludzi i zwierząt do lustra wody. Na terenie otaczającym zbiornik wzdłuż linii brzegowej utrzymano naturalną obudowę biologiczną w pasie o szerokości co najmniej 15 m od krawędzi brzegu zbiornika. Obowiązuje zapewnienie pełnej ochrony wód podziemnych, wód powierzchniowych i gruntu przed zanieczyszczeniem.

Koszt realizacja zadania w Nadleśnictwie Głogów: 611 366 złotych netto. Okres realizacji: kwiecień 2010 – grudzień 2011 roku.