Lista aktualności Lista aktualności

Szacowanie szkód łowieckich

W związku z zapytaniami, które wpływają do Nadleśnictwa odnośnie szacowania szkód łowieckich poniżej przedstawiamy aktualnie obowiązujący sposób postępowania.

 1. Podstawy prawne:
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz.U.2019 poz. 776)
 • ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 1507)
 1. Szkody powodowane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania:
 1. Szacowanie szkody przez dzierżawcę obwodu łowieckiego
 • wniosek o oszacowanie szkody powinien być złożony w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia; w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach: a) poza okresem wegetacyjnym - w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji; b) w okresie wegetacyjnym - w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;
 • wnioski o szacowaniu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych, a także przy wykonywaniu polowania poszkodowani składają do dzierżawcy obwodu łowieckiego (mapa z zasięgiem terytorialnym znajduję się w załączniku),

obwód 33 – Knieja Stalowa Wola
obwód 40 – Borek Kolbuszowa
obwód 41, 42 – Sokół Sokołów
obwód 43 – Dzik Leżajsk
obwód 61, 73, 74, 86 –Towarzystwo Myśliwych
obwód 62 – Szarak Głogów
obwód 63 – Ryś Łańcut
obwód 64 – Podgorzałka
obwód 72 – Jedność
obwód 85 – Cietrzew Kamionka
- obwód 87 – Klub Myśliwych Diana w Łańcucie
- obwód 99, 113 – Podgorzałka Rzeszów
- obwód 100 – Rogacz Rzeszów
- obwód 101 – Cietrzew Rzeszów
- obwód 111 – Ziemia Ropczycka 

 • wniosek o szacowanie szkody (do wypełnienia) znajduje się w załączniku,
 • w ciągu 3 dni od otrzymania wniosku dzierżawca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego oraz przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego (ODR) o terminie dokonania oględzin lub szacowania ostatecznego,
 • oględziny uszkodzonej uprawy to  inaczej tzw. szacowanie wstępne - głównym założeniem oględzin jest potwierdzenie okoliczności określonych we wniosku o szacowanie: uszkodzeń roślin oraz gatunku zwierzyny, który szkodę wyrządził; oględziny dają możliwość potwierdzenia uszkodzeń roślin na różnych etapach wegetacji, co umożliwia podjęcie decyzji o kontynuacji uprawy lub jej likwidacji z uwagi na powstały zakres uszkodzeń; oględzin dokonuje się do 7 dni od dnia otrzymania wniosku,
 • szacowanie ostateczne to zbiór szczegółowych czynności, stanowiących podstawę do wyliczenia wielkości odszkodowania - w przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeśli szkoda zgłoszona została bezpośrednio przed zbiorem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego – w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku; o planowanym terminie zbioru uszkodzonej uprawy właściciel lub posiadacz gruntów rolnych ma obowiązek zawiadomić w formie pisemnej dzierżawcę obwodu łowieckiego nie później niż na 7 dni przed planowanym zbiorem,
 • oględziny i szacowanie ostateczne przeprowadza zespół w składzie: 1) przedstawiciel koła łowieckiego, 2) właściciel lub posiadacz gruntów, 3) przedstawiciel ODR,
 • niezwłocznie po zakończeniu oględzin i szacowania ostatecznego dzierżawca obwodu łowieckiego sporządza protokół z szacowania szkody w 3 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron,
 • nie stawienie się poszkodowanego lud przedstawiciela ODR nie wstrzymuje dokonania oględzin lub szacowania ostatecznego przez dzierżawcę terenu,
 • wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego pod warunkiem, że nie złożono odwołania od ustaleń odszkodowania szkody.
 1. Tryb odwoławczy od oględzin i szacowania ostatecznego
 • poszkodowany oraz dzierżawca obwodu łowieckiego mogą złożyć odwołanie do Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów od ustaleń protokołu oględzin oraz protokół szacowania ostatecznego w terminie 7 dni od podpisania protokołu,
 • Nadleśniczy informuje odwołującego o terminie podjęcia czynności przez członków zespołu szacującego (powołanych wcześniej na podstawie wewnętrznego zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów), a także przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolniczej, w terminie 3 dni od daty otrzymania odwołania, a następnie dokonuje oględzin uprawy (lub odpowiednio ostatecznego szacowania) niezwłocznie,  nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania odwołania,
 • kolejno Nadleśniczy wydaję decyzję ustalającą wysokość odszkodowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów,
 • wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji,
 • poszkodowany i dzierżawca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji ustalającej wysokość szkody może wnieść powództwo do sądu powszechnego w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia decyzji,

_____________________________________________________________________________________________________

W przypadku szkód wyrządzonych przez łosie:

 • łosie są objęte całoroczną ochroną, dlatego też za szkody wyrządzone przez łosie odpowiada Skarb Państwa - wniosek o szacowanie szkód wyrządzonych przez łosie należy złożyć do: a) przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w przypadku szkód wyrządzonych przez łosie na obszarach obwodów łowieckich leśnychb) przedstawiciela zarządu województwa (Urzędu Marszałkowskiego) w przypadku szkód wyrządzonych przez łosie na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

 

Link do mapy podziału Okregu Rzeszowskiego Polskiego Związku Łowieckiego na obwody łowieckie.

http://www.pzlow.rzeszow.pl/obwody-lowieckie/